VEDTÆGTER

for

Den selvejende institution

SKÆLSKØR HALLEN

§ 1

NAVN

Institutionens navn er SKÆLSKØR HALLEN, som er selvejende og har hjemsted i Slagelse Kommune.

§ 2

FORMÅL

Institutionens formål er primært at drive en hal til idræts- og kulturelle formål. Sekundært være hjemsted for større kommercielle engagementer i lokalområdet.

 

§ 3

LEDELSE, VALG OG GENERALFORSAMLING

Institutionen ledes af en halbestyrelse på  5 - 7 medlemmer, der alle vælges for 2 år ad gangen på Skælskør Hallens årlige generalforsamling.

3 - 4 medlemmer vælges i  ulige år, og  2 - 3 vælges  i lige år.

2 suppleanter vælges hvert år.

 

Generalforsamlingen består af halbestyrelsen samt de foreninger, der er faste brugere af Skælskør Hallen.

 

Generalforsamlingen ledes af den af generalforsamlingen valgte dirigent, som med bindende virkning afgør alle spørgsmål vedr. forhandlings- og afstemningsprocedurer.

 

Hver forening (selvstændig juridisk enhed), som er fast bruger af Skælskør Hallen SAMT hvert halbestyrelsesmedlem har 1 stemme, og alle afgørelser sker ved simpel stemmeflerhed.

En forening kan kun stemme, hvis den er repræsenteret på generalforsamlingen af et  bestyrelsesmedlem ELLER ved en fuldmagt fra foreningens bestyrelsesformand.

Skriftlig afstemning skal foretages, når blot 1 repræsentant anmoder om det.

 

Valgbare til halbestyrelsen er personer, som er bosiddende i Slagelse Kommune, eller som kan godkendes af generalforsamlingen.

Fraværende kandidater ved generalforsamlingen kan vælges/genvælges, hvis de har givet skriftligt tilsagn om det.

 

Til Generalforsamlingen indkaldes ved mail til brugerne/halbestyrelsen med  3 ugers varsel og skal være afviklet inden 1. april med følgende dagsorden:

 

                   1.   Valg af dirigent

                   2.   Valg af stemmetæller

                   3.   Bestyrelsens beretning om Skælskør Hallens virksomhed i det forløbne år

                   4.   Fremlæggelse af revideret årsregnskab

                   5.   Indkomne forslag

                   6.   Valg af halbestyrelse

                   7.   Valg af suppleanter

                   8.   Eventuelt

 

Senest 1 uge efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig og vælger selv, hvem af bestyrelsens medlemmer, der skal være formand, næstformand, sekretær og kasserer.

 

§ 4

 

HALBESTYRELSEN

 

Halbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst  51%  medlemmer af bestyrelsen er tilstede.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, og ved stemmelighed er det formandens stemme, der er afgørende.

 

Halbestyrelsen varetager institutionens anliggende i enhver henseende og fastsætter selv arbejdsfordelingen og sin forretningsorden.

 

Halbestyrelsen afholder møder, så ofte man ønsker det, eller hvis mindst 2 bestyrelses-medlemmer kræver det - med angivelse af forhandlingsemne.

 

Halbestyrelsen - normalt sekretæren - er pligtig at føre protokol over afholdte møder.

 

Bestyrelsesmøder indkaldes på foranledning af formanden.

 

Udtræder et bestyrelsesmedlem mellem 2 generalforsamlingen, indtræder en af de valgte suppleanter i bestyrelsen, indtil førstkommende generalforsamling.

 

§ 5

 

HALBESTYRELSENS BEFØJELSER

 

Halbestyrelsen ansætter og afskediger halinspektør.

Bestyrelsen kan bemyndige halinspektøren til at ansætte og afskedige lønnet hjælp.

Institutionen tegnes af formanden i forbindelse med et bestyrelsesmedlem.

 

Når hele bestyrelsen er enig, kan der meddeles prokura til en enkelt person.

 

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån tegnes Skælskør hallen af den samlede bestyrelse.

Slagelse Kommune skal dog altid godkende sådanne dispositioner.

 

§ 6

 

REGNSKABET

 

Skælskør Hallens regnskab føres af kassereren eller evt. antaget medhjælp.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Regnskabet skal forelægges og godkendes af den samlede bestyrelse, inden det fremlægges på Skælskør Hallens generalforsamling.

Regnskabet tilstilles efterfølgende Slagelses Kommune til endelig godkendelse.

 

§ 7

 

VEDTÆGTSÆNDRINGER

 

Inden vedtægtsændringer forlægges generalforsamlingen kræves samtykke af mindst 51% af halbestyrelsesmedlemmer.

 

Halbestyrelsen forslag til vedtægtsændringer udsendes til brugerforeningerne senest 14 dage inden afholdelsen af generalforsamlingen.

 

Halbestyrelsens foreslåede vedtægtsændringer forelægges generelforsamlingen, der - ved simpel stemmeflerhed - kan indstille disse til endelig godkendelse i Slagelse Kommunes Kultur, Fritid  og Borgerservice.

 

§ 8

 

LIKVIDATION

 

Institutionen kan kun likvideres med tiltræden af Slagelse Kommunes Byråd.

En evt. nettoformue ved likvidationen skal anvendes til ungdomsarbejdet indenfor  den gamle Skælskør Kommunes grænser efter Byrådets anvisninger.

 

Skælskør den 3. marts 2016

Indstillet til godkendelse på førstkommende generalforsamling af halbestyrelsen

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inge Find                                        Poul Jeppesen                                        Jørgen Klit Thomsen                              

 formand                                          næstformand                                                          kasserer                                               

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bjarne Rasmussen               Jacob Hasselbalch                    Poul Stokholm                       Jens Rasmussen

    best.medlem                         best.medlem                          best.medlem                             best.medlem

 

Vedtaget af Skælskør Hallens  generalforsamlingen torsdag d. 31. marts 2016 - 

 

 

-------------------------------

Ole Christensen

Dirigent